Menu

Primagaz sitt depotanlegg i Solumstrand

Primagaz depotanlegg på Solumstrand er nå først og fremst et anlegg for reservelager av propan og midlertidig lagring av forsynings/tank materiell. Vi forsyner våre bulk kunder med propan fra Solumstrand i de tilfelle hvor propan ikke er tilgjengelig på Esso raffneriet på Slagentangen. Primagaz bruker i tillegg Solumstrand som kontorsted for sine aktiviteter i Norge.

Hva er propan?

Propan også kendt som LPG er en lukt og fargeløs gass som tilsettes en sterk og karakteristisk lukt for å avsløre eventuelle lekkasjer. Ved relativt lavt trykk omdannes gassen til flytende form. Propan lagres i væskeform i trykkbeholdere, som kan være en gassflaske eller en gasstank. Propan er ikke giftig.

Hvor mye propan lagres på depotanlegget?

Primagaz lagrer normalt 200 tonn på anlegget, men har tillatelse til å lagre 350 tonn. Alle lagringstillatelser er godkjent av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Hvordan transporteres propan til anlegget?

Propan transporteres til Solumstrand med lastebil fra primært Esso sitt raffneri på Slagentangen. Ved stans grunnet vedlikehold e.l. hos Esso hentes propan normalt i Gøteborg. Flytende propan under trykk pumpes fra bilen og inn på 2 store horisontale lagertanker ved sjøkanten av anlegget.

Hvordan transporteres propan fra anlegget?

Propan som skal ut til kunder blir pumpet over i tankbil som er spesialbygget for å frakte propan under trykk.

Primagaz bruker godkjente transportører.

Primagaz frakter betydelige mengder propan langs norske veier og har stor oppmerksomhet knyttet til sikkerhet. Valg av transportør gjøres ut ifra strenge krav til sikkerhet og materiell og hvor transportør er godkjent etter det internasjonale regelverk for transport av farlig gods (ADR). Kjøretøy som transporterer farlig gods er underlagt streng kontroll hos biltilsynet hvert år.

Hvilken opplæring har sjåfører fått?

Primagaz stiller strenge krav til transportørenes sikkerhetsrutiner og til sjåførene som kjører for Primagaz. Sjåførene er opplært til denne type transport. Mange av dem har fagbrev, og de har gjennomgått omfattende opplæring i håndtering av de produktene de håndterer. De trenes regelmessig i håndtering av farlige situasjoner, og de har gjennomgått opplæring i defensiv kjøring.

Er sikkerhetsdokumentasjonen i orden?

Primagaz har egen intern beredskapsplan for anlegget på Solumstrand. Beredskapsplaner prøves ut, gjennomgås og evt. oppdateres annet hvert år. Den interne beredskapsplanen fastsetter blant annet varslingsrutiner, og beskriver tiltak ved uhell og hvem som skal gjøre hva. Alle ansatte som arbeider ved anlegget har opplæring i førstehjelp. Primagaz har iverksatt tiltak på tankanleggets område med sikte på å forhindre eventuelle storulykker og redusere virkningene av disse. Dette innebærer også jevnlig kontakt og dialog med politi og redningstjeneste i evaluering av beredskapsplaner. I tillegg er depotanlegget på Solumstrand underlagt «Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykkeforskriften» (FOR 2005 nr. 672)

Hvilken risiko er knyttet til anlegget?

Tankanlegg for lagring av propan kan medføre risiko for omgivelsene. Primagaz stiller svært strenge krav til sine anlegg og risikoanalyse gjøres av uavhengig part. Scandpower Risk Management AS og DGM AS har analysert risikoen for anlegget på Solumstrand.

Kan anlegget eksplodere uten forvarsel?

Nei, det kan det ikke. Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak på anlegget og installert elektronisk overvåkingsutstyr som oppdager tilløp til farlige situasjoner på et tidlig tidspunkt. Det er investert betydelige beløp for å sikre at det ikke skal inntreffe brann eller lekkasje. Lagerbeholdningen på de store tankene overvåkes automatisk (nivåmåling), og avvik blir rapportert omgående. I en nødsituasjon kan bunnventilene på hver tank stenges ved hjelp av fjernstyring, dette kan gjøres i løpet av 6 sekunder fra enhver arbeidsplass ved anlegget.I en krisesituasjon vil bilfylleplassen og tankene kjøles ned via et overrislingsanlegg, som sprøyter sjøvann fra Drammensfjorden.

Hvilke uhell kan inntreffe på Solumstrand?

Aktuelle farer er lekkasje av propan fra tanker, rør eller i forbindelse med lasting eller lossing. Propan kan antennes av forbipasserende biler, elektriske komponenter utenfor anlegget eller sigaretter og annen åpen ild.

Hvordan er anlegget sikret?

Hele anlegget er inngjerdet med et 2 meter høyt piggtrådgjerde, og området patruljeres og overvåkes av et vaktselskap. Når anlegget ikke er i drift, er alle gassførende rørledninger seksjonert og avstengt slik at lekkasje i en seksjon ikke vil påvirke resten av anlegget. Ved brann på anlegget utløses vannoverrisling av tanker og bilfylleplass automatisk.

Når kan det bli nødvendig med evakuering, og hvordan blir jeg varslet?

Primagaz, har i samarbeid med politiet, utarbeidet en beredskapsplan for hvordan blant annet naboer skal varsles ved uhell. De prosedyrer som vil bli tatt i bruk dersom uhellet skulle være ute, vil avhenge av uhellets art og omfang. Ved uhell/ulykke av større omfang vil politiet ha ansvaret for varsling av naboer dersom dette vurderes å være nødvendig. Politiet vil i så fall benytte de hjelpemidler som anses nødvendig. Det bes om man at i en slik situasjon ikke ringer Primagaz, da evakuering vil bli ledet av politi.

Forholdsregler ved brann eller gasslekkasje.

Dersom det skulle oppstå brann eller gasslekkasje, anbefales følgende forholdsregler:

• Anta i utgangspunktet at røyken/gassen er giftig og/eller brennbar inntil annen informasjon foreligger

• Lukk vinduer og lufteventiler

• Sørg for at alle holder seg innendørs, dersom ikke annen beskjed gis

• Lytt på radio (NRK P1)

• Er du utendørs, bør du være oppmerksom på vindretning og bevege deg raskest mulig vekk fra det området røyken/gassen driver til

• Stump røyken, unngå bruk av åpen flamme og andre opplagte tennkilder

• Slå av mobilen

• Bevar fatningen, det er ingen grunn til panikk

Vi oppfordrer alle våre naboer til å etterkomme alle instrukser og henstillinger fra redningstjeneste. Detter betyr at du skal følge de anvisninger politiet og øvrig ansvarlig personell gir. Primagaz har høy beredskap og moderne utstyr for å avdekke gasslekkasje eller branntilløp. Propan har en sterk lukt selv i små konsentrasjoner, men vi anbefaler på det sterkeste at du etterlever de forholdsregler som nevnt ovenfor.